Statut FK Zagreb

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 88/2001), osnivačka Skupština Filatelističkoga kluba Zagreb, održana 20. travnja 2012., donijela je

 

 

S T A T U T

 

FILATELISTIČKOGA KLUBA ZAGREB

 

 

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge, o zastupanju, o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada udruge, o članstvu i članarini, pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova, o unutarnjem ustroju, o tijelima udruge, njihovu sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku rada, te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada udruge.

 

Članak 2.

 

Filatelistički klub Zagreb (u daljnjem tekstu Klub) je slobodna, neovisna, nestranačka i neprofitna udruga filatelista koja, kao udruga građana potiče, promiče i skrbi o filateliji kao hobiju i disciplini koja proučava poštansku povijest.

 

Članak 3.

 

Puni naziv udruge je Filatelistički klub Zagreb, dok je skraćeni naziv FK Zagreb.

Puni naziv udruge na engleskom jeziku je Philatelic Club Zagreb.

Klub djeluje na teritoriju Republike Hrvatske, a sjedište Kluba je u Zagrebu, Palmotićeva ulica 21.

 

Članak 4.

 

Klub ima svojstvo neprofitne pravne osobe i upisan je u Registar udruga pri nadležnom državnom tijelu. Za preuzete obveze Klub odgovara svim svojim sredstvima (potpuna odgovornost).

 

Članak 5.

 

Klub je samostalan u svom radu i djelovanju.

 

Članak 6.

 

Klub ima pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika promjera 30 mm, sa znakom Kluba u sredina i tekstom uz rub, koji glasi: Filatelistički klub Zagreb Zagreb

Štambilj je pravokutnog oblika dug 55 mm i širok 20 mm, sa znakom Kluba,  ispisanim imenom udruge, adresom te osobnim identifikacijski brojem.

Način uporabe pečata i štambilja utvrđuje Upravni odbor.

 

 

Članak 7.

 

Klub ima znak i zastavu.

Znak je stilizacija grba Grada Zagreba s tekstom Filatelistički klub Zagreb, unutar njega.

Zastava je plave boje sa znakom Kluba u sredini zastave, omjera širine i dužine 1 prema 2.

 

Članak 8.

 

Klub predstavljaju i zastupaju predsjednik i dopredsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

 

Članak 9.

 

Klub se može učlaniti u nacionalnu filatelističku udrugu / savez, sukladno zakonu i odredbama Statuta te udruge / saveza, kao i u druge asocijacije (domaće, inozemne i međunarodne), vezane uz filateliju i kolekcionarstvo.

 

 

Ii. CILJEVI I DJELATNOST KLUBA

 

Članak 10.

 

Ciljevi Kluba su:

 

 • promicanje filatelije u Gradu Zagrebu i šire,

 • promicanje hrvatske filatelije, sakupljanje i proučavanje cjelokupnog filatelističkog materijala hrvatskih povijesnih područja s posebnom pažnjom na interese i područje Grada Zagreba,

 • stalno i svestrano promicanje filatelije uz aktivno animiranje mladih i početnika,

 • promicanje filatelije kao neodvojivog dijela hrvatske, ali i europske kulture,

 • širenje filatelije među mladima,

 • razvijanje suradnje među filatelistima Grada Zagreba, Republike Hrvatske, Europe i svijeta uz poseban cilj uspostavljanja prijateljskog, kulturno-filatelističkog povezivanja s gradovima-prijateljima Grada Zagreba,

 • stalna i sustavna skrb oko širenja članstva i uključivanja u rad Kluba što više kvalitetnih filatelista.

   

Članak 11.

 

Djelatnosti Kluba su:

 

 • razvijanje suradnje među filatelistima Grada Zagreba, Republike Hrvatske, Europe i svijeta uz poseban cilj uspostavljanja prijateljskog, kulturno-filatelističkog povezivanja s gradovima-prijateljima Grada Zagreba,

 • organizacija i održavanje vlastitih izložbi i susreta, odnosno sudjelovanje na izložbama drugih organizatora, izdavanje spomen-omotnica i drugih edicija, te bavljenje aktivnostima vezanima uz uporabu prigodnih poštanskih žigova, sudjelovanjem u stručnim aktivnostima, predavanjima i raznim  ostalim društveno - kolekcionarskim aktivnostima,

 • izrada prijedloga za izdavanje hrvatskih poštanskih maraka, kao i ostalog filatelističkog materijala, vezanih uz značajne događaje i obljetnice iz povijesti hrvatskog naroda,

 • izrada prijedloga za izdavanje poštanskih maraka, te skrb o kontinuiranom filatelističkom obilježavanju kulturnih i sportskih događaja, obljetnica i prigoda vezanih uz Zagreb,

 • povezivanje s određenim strukturama gradske uprave Grada Zagreba, a s ciljem zajedničkih akcija koje povezuju filateliju i interese Grada Zagreba,

 • širenje filatelije među mladima,

 • sustavno istraživanje i proučavanje filatelije i poštanske povijesti, te ostalih vrsta kolekcionarstva, posebno u gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj ,

 • skrb o interesima članova kluba u strukovnim međunarodnim organizacijama i njihovim aktivnostima,

 • poticanje sudjelovanja svojih članova na društvenim, nacionalnim i međunarodnim filatelističkim izložbama i susretima,

 • poticanje izrade i publiciranja filatelističko-povijesnih i dokumentarnih studija, kataloga, radova i članaka o markama, te o memorabiliji u svezi s poštanskom poviješću,

 • organizacija filatelističkih predavanja i seminara,

 • izdavanje društvenog glasila i publikacija za informiranje članova i ostalih zainteresiranih,

 • kvalitetna distribucija saznanja i primljenih informacija o špekulacijama, falsifikatima i drugim nepovoljnim djelima na polju filatelije,

 • obavljanje pojedinih poslova od zajedničkog interesa za članstvo, kao što su: nabava novih izdanja maraka Republike Hrvatske, kao i iz drugih zemalja, nabava svih vrsta stručne literature i pomagala,

 • obavljanje i ostalih poslova od zajedničkog interesa za članove, utvrđenih zakonom i drugim propisima.

   

Članak 12.

 

Radi ostvarivanja svojih zadataka, Klub:

 

 • surađuje sa Gradom Zagrebom, te svim njegovim institucijama,

 • surađuje sa Hrvatskom poštom,

 • surađuje sa resornim ministarstvima Republike Hrvatske i ostalim institucijama na nivou Republike Hrvatske,

 • surađuje sa svim filatelističkim udrugama u Republici Hrvatskoj,

 • surađuje, učlanjuje se i sudjeluje u radu nacionalne filatelističke udruge / saveza udruga,

 • surađuje, učlanjuje se i sudjeluje u radu srodnih inozemnih i međunarodnih filatelističkih udruga / saveza udruga.

   

Članak 13.

 

Rad Kluba je javan. Javnost rada ostvaruje se na načine predviđene ovim Statutom, te posebno pravodobnim informiranjem članstva putem mrežne stranice Kluba, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na neki drugi prikladni način.

 

 

IIi. ČLANSTVO

 

Članak 14.

 

Članovima Kluba mogu postati sve fizičke i pravne osobe, koje se bave skupljanjem i proučavanjem poštanskih maraka i objekata poštanske povijesti ili su autori studija, članaka i drugih djela na te teme, kao i autori poštanskih vrijednosnica; maraka i cjelina, te prigodnih poštanskih žigova i izdanja. Članovi Kluba imaju pravo na sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba, obvezu čuvanja i podizanja ugleda Kluba, obvezu čuvanja materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obaveza, pravo sudjelovanja na izložbama, priredbama i drugim akcijama Kluba, pravo na redovito izvještavanje o radu, problemima i planovima Kluba, te pravo korištenja svih usluga Kluba. Članstvo u Klubu može biti:

 

 • redovito,

 • počasno,

 • dopisno.

 

Članak 15.

 

Redoviti član može biti fizička osoba - svaki državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin, kao i pravna osoba. Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor na temelju pisanog zahtjeva (ispunjene pristupnice) kandidata. Redoviti član izjavljuje da će se pridržavati odredaba Statuta, te redovito plaćati članarinu Klubu. Redoviti članovi Kluba imaju jednaka i sva prava, obveze i odgovornosti u Klubu, te imaju pravo birati i biti birani u sva tijela Kluba. Redoviti član kroz svoje članstvo u Klubu, stječe i članstvo u nacionalnoj udruzi / savezu udruga.

 

Članak 16.

 

Počasni član može postati svaka fizička, kao i pravna osoba koju predloži Upravni odbor, a koja je zaslužna za promicanje filatelije, za razvitak društveno-organizirane filatelije ili ima naročite zasluge za dobrobit Kluba. Odluku o počasnom članstvu donosi Skupština Kluba na temelju obrazloženog pismenog prijedloga Upravnog odbora Kluba. Počasni članovi nisu dužni plaćati članarinu, mogu sudjelovati u radu organa Kluba, ali bez prava odlučivanja, biranja i prava izbora u tijela Kluba.

 

 

Članak 17.

 

Dopisni član može postati svaka fizička, kao i pravna osoba koja želi surađivati na ostvarivanju ciljeva Kluba, a koja je kao matično društvo / klub izabrala neku drugu članicu nacionalne udruge / saveza udruga, odnosno ako ne želi biti redoviti član. Odluku o primanju u dopisno članstvo donosi Upravni odbor na temelju pisanog zahtjeva (ispunjene pristupnice) kandidata. Dopisni član izjavljuje da će se pridržavati odredaba Statuta, te redovito plaćati članarinu Klubu. Dopisni članovi Kluba mogu sudjelovati u radu Kluba, imaju sva prava i obveze u Klubu, osim prava odlučivanja, biranja i prava izbora u tijela Kluba.

 

Članak 18.

 

Članom Kluba postaje se po odluci Upravnog odbora, upisom u Registar članova, a kao dokaz o članstvu, članovima se izdaje članska iskaznica.

 

Članak 19.

 

Iznos jednokratne upisnine, visinu članarine za svaku tekuću godinu, te ostale moguće članske pristojbe, kao i rokove za njihovo plaćanje, određuje Upravni odbor.

 

Članak 20.

 

Članstvo u Klubu prestaje:

 

 • dragovoljnim istupanjem, kada član pisanim putem izvijesti nadležni organ Kluba o istupanju,

 • brisanjem, kada član godinu dana ne plati članarinu,

 • isključenjem, kada član svojim djelovanjem krši odredbe Statuta ili nanosi štetu ugledu Kluba,

 • smrću člana.

   

  Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Na odluku o isključenju član ima pravo žalbe, koja se podnosi Skupštini u roku od 30 dana računajući od dana dostave odluke. Žalbu je Skupština dužna riješiti na slijedećoj sjednici, a odluka Skupštine je konačna.

   

   

IV. USTROJSTVO

 

Članak 21.

 

Tijela Kluba jesu: Skupština, Predsjednik, Dopredsjednik, Tajnik, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Skupština i Upravni odbor mogu ustrojiti i imenovati pomoćna tijela Kluba, koja mogu bit stalna, privremena ili povremena kao što su povjerenstva, odbori ili stručne grupe.

 

skupština

 

Članak 22.

 

Skupština je vrhovno tijelo Kluba, a čine je svi redoviti članovi, koji su u potpunosti podmirili članarinu i članske doprinose. Skupština može biti redovita i izvanredna. Redovita skupština sastaje se jedanput godišnje, a izvanredna po potrebi. Svake četiri godine održava se Izborna skupština.

Skupštinu saziva predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik ili član Upravnog odbora kojega on odredi. Skupština se može sazvati i na zahtjev trećine članova Kluba, te na prijedlog Nadzornog odbora, a postupak sazivanja izvanredne skupštine istovjetan je postupku sazivanja redovne skupštine.

 

Članak 23.

 

Pisana obavijest o vremenu i mjestu održavanja Skupštine Kluba mora se, zajedno s prijedlogom dnevnog reda, objaviti na mrežnoj stranici Kluba, ali i  dostaviti svakom redovitom članu Kluba najmanje 15 dana prije održavanja. Skupština pravovaljano odlučuje, ako je nazočna najmanje polovina njezinih redovitih članova. Ako nije prisutna takva natpolovična većina, Skupština se odgađa za pola sata, nakon čega može započeti sa radom, ukoliko je nazočna najmanje jedna trećina redovitih članova. Odluke su pravovaljane, ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih članova.

 

Članak 24.

 

Skupštinu vodi Predsjednik Kluba, osim u slučaju izborne Skupštine kada ju vodi Radno predsjedništvo od tri člana. Radno predsjedništvo se brine za pravilan rad Skupštine u skladu s dnevnim redom i ovim Statutom, a članovi Radnog predsjedništva ne mogu biti kandidati za predsjednika Kluba. Do izbora Radnog predsjedništva, Izbornu skupštinu vodi Predsjednik Kluba.

 

Članak 25.

 

Skupština obavlja sljedeće poslove:

 

 • utvrđuje politiku razvitka Kluba,

 • donosi i mijenja Statut Kluba,

 • donosi srednjoročni plan i godišnji program Kluba,

 • donosi financijski plan i završni račun,

 • donosi druge akte i odluke vezane za rad Kluba,

 • bira i razrješava dužnosti članova Upravnog i Nadzornog odbora,

 • bira i razrješava Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika,

 • donosi Poslovnik o svome radu,

 • odlučuje o imenovanju počasnih članova,

 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Kluba,

 • donosi odluke o dodjeli nagrada i priznanja,

 • odlučuje o prijenosu svojih ovlaštenja na druge,

obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga određene zakonom ili Statutom.

 

Članak 26.

 

Poslovnikom o radu Skupštine uređuje se način djelovanja, prava i obveze, te uvjeti rada Skupštine kao i druga pitanja značajna za njen uspješan rad.

 

 

PREDSJEDNIK

 

Članak 27.

 

Predsjednika Kluba bira Skupština na mandat od 4 godine, a ujedno je i predsjednik Upravnog odbora Kluba, te predsjedavajući Skupštine, osim u slučaju izborne Skupštine što je regulirano člankom 24. ovoga Statuta. Predsjednik Kluba predstavlja Klub, nalogodavatelj je izvršenja plana prihoda i rashoda, te potpisuje sve akte Kluba. U njegovoj eventualnoj izočnosti, zamjenjuje ga Dopredsjednik Kluba.

 

 

DOPREDSJEDNIK

 

Članak 28.

 

Dopredsjednika Kluba bira Skupština na mandat od 4 godine, a ujedno je i dopredsjednik Upravnog odbora Kluba. U potpunosti zamjenjuje i obavlja zadaće Predsjednika Kluba u slučaju njegovoj izočnosti ili spriječenosti.

 

TAJNIK

 

Članak 29.

 

Tajnik Kluba vodi administrativno poslovanje i registar članova Kluba. Tajnika Kluba bira Skupština na mandat od 4 godine. Tajnik Kluba član je Upravnog odbora Kluba.

 

 

UPRAVNI ODBOR

 

Članak 30.

 

Upravni odbor Kluba ima pet članova; Predsjednika Kluba, Dopredsjednika Kluba, Tajnika Kluba, te dva člana, koje imenuje Skupština Kluba. Upravni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Obavlja izvršne funkcije; utvrđuje prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje, brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba, upravlja imovinom Kluba, podnosi izvješća o radu Skupštini Kluba, imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke. Obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba. Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik, a održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca. Mandat Upravnog odbora je četiri godine, a odluke se donose većinom glasova svih članova Upravnog odbora. U okviru svoga mandata Upravni odbor imenuje Rizničara Kluba. Rizničar Kluba vodi novčano poslovanje Kluba. U slučaju potrebe Upravni odbor ima pravo kooptirati dodatne članove. Kooptirane članove Upravnog odbora potvrđuje naredna Skupština Kluba.

 

 

NADZORNI ODBOR

 

Članak 31.

 

Nadzorni odbor se sastoji od tri člana, koji među sobom biraju predsjednika. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora. Nadzorni odbor nadzire cjelokupno poslovanje i djelovanje svih ostalih tijela Kluba, sukladno odredbama ovog Statuta i pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Nadzorni odbor sastaje se prema potrebi, nezavisno od ostalih tijela Kluba, u pravilu najmanje jednom godišnje, obvezno prije godišnje skupštine, te o svom radu podnosi pismeno izvješće Skupštini Kluba. Članovi Nadzornog odbora pozivaju se na sve sjednice Upravnog odbora Kluba, te im se dostavljaju svi zapisnici i izvješća o radu svih tijela Kluba.

 

 

V. PRIZNANJA

 

Članak 32.

 

Posebno zaslužnim članovima Kluba, ali i ostalim osobama i institucijama zaslužnima u promicanju filatelije i u radu Kluba, mogu se dodjeljivati sljedeća priznanja:

 • Brončana plaketa Filatelističkoga kluba Zagreb

 • Srebrna plaketa Filatelističkoga kluba Zagreb

 • Zlatna plaketa Filatelističkoga kluba Zagreb

 • Počasna plaketa Filatelističkoga kluba Zagreb

  Sve su plakete u obliku medalje – znaka Filatelističkog Kluba Zagreb. Pravo predlaganja imaju svi članovi Kluba, no konačni prijedlog Skupštini daje Upravni odbor. Pravila i kriterije o dodjeli priznanja donosi Skupština.

   

   

  Vi. ZAJEDNIČKE ODREDBE

   

   

  Članak 33.

   

  Sva tijela Kluba rade na sjednicama. Na svim sjednicama vodi se zapisnik u koji se upisuju nazočni, dnevni red i zaključci, te važniji sažeci izjava i/ili prijedloga.

   

   

  Članak 34.

   

  Rad u Klubu je dragovoljan. Iznimno se može pojedinim članovima odrediti naknada, odnosno stvarna naknada putnih i/ili ostalih troškova, po odluci Upravnog odbora Kluba.

   

   

  Vii. IMOVINA

   

  Članak 35.

   

  Imovina Kluba sastoji se od novčanih sredstava, zbirki i zaliha maraka, knjižnice, inventara i ostalih imovinskih prava. Klub ostvaruje svoje prihode članarinom i članskim doprinosima, iz donacija i dotacija, izdavačke djelatnosti, izložbenih pristojbi  i drugih izvora sukladno zakonu.

   

  Članak 36.

   

  Materijalno-financijsko poslovanje Kluba može se urediti posebnim pravilnikom. Rizničar Kluba podnosi izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Upravnom odboru, odnosno Skupštini Kluba, najmanje jednom godišnje, obavezno prije godišnje skupštine, uz prethodni pregled Nadzornog odbora.

   

   

   

  VIii. ZAVRŠNE ODREDBE

   

  Članak 37.

   

  Klub prestaje s radom:

 • zaključkom Skupštine,

 • u slučajevima predviđenima Zakonom o udrugama.

  U slučaju prestanka rada i djelovanja Kluba, nakon namirenja eventualnih vjerovnika i troškova sudskog i/ili drugih postupaka, sva imovina s arhivom Kluba predaje se na trajnu pohranu nacionalnoj filatelističkoj udruzi / savezu o čemu će se odlučiti na posljednjoj sjednici Skupštine.

   

  Članak 38.

   

  Tumačenja odredaba ovog Statuta daje Skupština.

   

  Članak 39.

   

  Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

   

   

   

   

  Predsjednik Filatelističkoga kluba Zagreb

   

   

   

  Julije Maras